9/12/2022: Hội thảo Hợp đồng và xử lý tranh chấp trong xây dựng

Buổi sáng

Nhập tieu đề nội dung chủ đạo Buổi sáng

08:00 - 09:00
Phát biểu khai mạc
Nguyễn Văn A
Diễn giả
Phát Biểu Khai Mạc
Nguyễn Văn B
Diễn Giả
09:00 - 10:00
Chủ đề ABC...
Nguyễn Thị C
Chủ tịch ACB...

Buổi chiều

Chủ đề chính nội dung buổi chiều

13:00 - 14:00
Tiêu đề nội dung phát biểu
Trần Văn C
Phó chủ tịch..
Thông tin đăng ký

Link đăng ký : ……