Chúc mừng SCLVN thành lập

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam vinh hạnh khi được bạn bè quốc tế ủng hộ trong ngày Đại…

Hội thảo về Phòng ngừa và Xử lý tranh chấp trong xây dựng

Dịch bài viết dưới đây: Webinar on Dispute Avoidance and Resolution in Construction dated May 4th 2020.With key speakers: James Perry, Andy…

Hợp đồng Xây dựng và Hòa giải thương mại tại Việt Nam

Webinar do VICMC và SCLVN phối hợp tổ chức, ngày 25/4/2020 Webinar on Construction Contracts and Commercial Mediation with Hung Le , Trung…

Hội thảo Khiếu nại EOTs và Chi phí dưới ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19

Webinar on Extension of Time and Cost Impacts under Force Majeure, April 18th, 2020 Facilitated by "Tony" Anh Tuan PHAM, with Hung…

Covid-19 Bất Khả kháng hay Hoàn cảnh thay đổi cơ bản?

Zoom Meeting on Covid-19, Force Majeure & Hardship by Vietnam Contract & Construction Law Group. Sartuday April 11th, 2020: from 9am-11am…

Ảnh hưởng của Covid-19 và Các hành động cần thiết

Our zoom meeting on "Effects of Covid-19 & Actions to be taken" on Saturday April 3rd, 2020, from 9am-11am (GMT+7).…

Thư cảm ơn Nhóm Pháp luật Xây dựng

Project Manager: "Tony" Anh Tuan PHAM, Registration TG: Thao Tong and Ngan Nguyen, Nghia Tran, ph luan Funding TG: Phat…