Conference On Construction Contracts And Dispute Resolutions

Hội thảo nhấn mạnh cách tiếp cận liên ngành, đề cập tất cả các khía cạnh của việc quản lý dự án, quản lý hợp đồng, kỹ thuật đánh giá chậm trễ tiến độ dự án xây dựng và giải quyết tranh chấp thay thế một cách chuyên nghiệp, v.v. chủ yếu tập trung vào Hợp đồng Xây dựng, Yêu cầu bồi thường trong Xây dựng và Giải quyết tranh chấp như được liệt kê trong chương trình Hội thảo đính kèm.

The Conference emphasizes an interdisciplinary approach, addressing all aspects of professional project management, contract management, forensic schedule delay analysis, and alternative dispute resolution, etc. primarily focusing on Construction Contracts, Construction Claims, and Dispute resolution as shown in the attached conference program.

Take a look at our speakers scheduled for this event